AI กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต

January 20, 2020


Artificial Intelligence (AI) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดย
ในอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกที่มีการน􀁤ำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่าง Siemens, General Electric, Hitachi หรือ Boeing ล้วนมี
เป้าหมายส􀁤ำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ควบคุมคุณภาพ และความ
ปลอดภัย

ขณะที่ผู้ประกอบการไทยเองก็มีแนวโน้มในการน􀄞ำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคการผลิตค่อนข้างช้า ซึ่งอุปสรรคและความท้าทายส􀄞ำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ระยะเวลาคืนทุนล่าช้าราว 7-10 ปี ประการที่สอง คือ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT และประการสุดท้าย คือ ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการน􀄞ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Source : Prachachat Business

กลับหน้าที่แล้ว