ที่อยู่

428 อาคารอารี ฮิลส์, ชั้น 18, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์

02 036 0500

หมายเลขโทรสาร

02 036 0588, 02 036 0599

อีเมล์

[email protected]

ดาวน์โหลดแผนที่บริษัท
ฝ่ายลงทะเบียนเข้าชมงาน

คุณสโรชา แก้วขุนทอง

โทร: 02 036 0500 ต่อ 773

อีเมล์: [email protected]

ฝ่ายการประชุมและสัมมนา

คุณตัสนีม ครุธเนตร
โทร: 02 036 0500 ต่อ 752
อีเมล์: [email protected]

ฝ่ายปฏิบัติการ

คุณอนุพงษ์ นาคีนพคุณ

โทร: 02 0360 500 ต่อ 745

อีเมล์: [email protected]

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

คุณสุรพล ชลชลาธาร

โทร: 02 036 0500 ต่อ 734
อีเมล์: [email protected]