Conference Highlights

Organised by:
Supported by:
Display 21 - 30 of 32 conferences

Lift up Industrial Manpower with Professional Qualification.

Speaker by
คุณปรัชญา เพียสุระ
คุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์
คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์, ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
คุณปติพนธ์ คุ้มภัย, ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
คุณบุญเลิศ ชดช้อย, นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 24 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพิมลชญา ก้อนแก้ว โทร. 064 491 4665 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

lightweight technology: Benefits of Composites.

Speaker by
คุณนรวิทย์ ธนะปุระ, บริษัท RV Connex

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร. 02-713-5033 แฟกซ์. 02-713-5032 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)

Speaker by
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.30 Hrs.
 • ์Nile 3-4

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

Admission Fee: • ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

                       • มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลทั่วไป มีค่าเข้าร่วมสัมมนาเพียง ท่านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

For more information, please contact คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392

อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 • 24 September 2020
 • 13.30-16.30
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

หลักสูตร Less is More

Speaker by
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ, วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • 25 September 2020
 • 09.00-12.00 hrs.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านแรก ฟรี 1 ท่าน

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ท่านละ 800 บาท

-              บุคคลท่ัวไป ท่านละ 1,200 บาท

For more information, please contact คุณจุฑารัตน์ บุตรพรม โทร. 065-2056008 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โอกาสและความท้าท้ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Speaker by
ภก.อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ (MeDIC) กล่าวเปิด
ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มฯ (MeDIC)
ภก.พีรวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)
คุณหัตถชัย สันติเจริญเลิศ กรรมการกลุ่มฯ (MeDIC)
คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
คุณปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)

 • 25 September 2020
 • 09.00-16.00 Hrs.
 • Amber 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณกุลลดา อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “GWM GLOBAL SOURCING DAY”

Speaker by
Sonklin Ploymee, Senior Executive Investment Advisor Thailand Board of Investment (Welcome Speech)
Mr. Zhange Jiaming, President GWM Thailand
Mr. Colin Zhang, Purchasing Director GWM Thailand & International Purchasing Office South East Asia

 • 25 September 2020
 • 09.30-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงปี 2562-2563 (Overview of the use of IOT technology for trade and various industries during the year 2019-2020)

Speaker by
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทยโอที
คุณนิติ เมฆหมอก, นายกสมาคม สมาคมไทยโอที
คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง, เลขาธิการ สมาคมไทยไอโอที
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณสุทัด ครองชนม์, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที
คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล, อุปนายกสมาคมไทยไอโอที
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์, ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดร.เจษฎา ศิวรักษ์, หัวหน้างานฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที

 • 25 September 2020
 • 10.00-16.30 Hrs.
 • Nile 2

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533อีเมล: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Speaker by
คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล (คุณหนึ่ง) บริษัท BCI
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ (คุณเจน) บริษัท บริด ซิสเท็ม จำกัด
อนุวัฒน์ ชำนาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด
คุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
คุณฉสุภ ตั้งเลิศลอย Krungthep Document Co.,Ltd.

 • 25 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

For more information, please contact K. Prapaporn Tel. 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทักษะแรงงานไทยในยุค Disruptive Technology กับโลกหลังโควิด 19

Speaker by
คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ดร.ฉัตรแก้ว ฮาดระวัง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด โทร. 065 931 3171 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 21 - 30 of 32 conferences
Display 11 - 12 of 12 conferences

New Normal Purchasing ความท้าทายของงานจัดซื้อหลังโควิด-19 (The New Normal of Purchasing Challenges in post COVID-19)

Speaker by
อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ, นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 • 23 September 2020
 • 13.30-15.30
 • Nile 3-4
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน Tel. 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ Email: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Speaker by
ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 23 September 2020
 • 13.30-15.45 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร. 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 11 - 12 of 12 conferences
Display 11 - 12 of 12 conferences

PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)

Speaker by
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.30 Hrs.
 • ์Nile 3-4

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

Admission Fee: • ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

                       • มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลทั่วไป มีค่าเข้าร่วมสัมมนาเพียง ท่านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

For more information, please contact คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392

อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 • 24 September 2020
 • 13.30-16.30
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 11 - 12 of 12 conferences
Display 1 - 8 of 8 conferences

หลักสูตร Less is More

Speaker by
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ, วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • 25 September 2020
 • 09.00-12.00 hrs.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านแรก ฟรี 1 ท่าน

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ท่านละ 800 บาท

-              บุคคลท่ัวไป ท่านละ 1,200 บาท

For more information, please contact คุณจุฑารัตน์ บุตรพรม โทร. 065-2056008 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โอกาสและความท้าท้ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Speaker by
ภก.อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ (MeDIC) กล่าวเปิด
ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มฯ (MeDIC)
ภก.พีรวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)
คุณหัตถชัย สันติเจริญเลิศ กรรมการกลุ่มฯ (MeDIC)
คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
คุณปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)

 • 25 September 2020
 • 09.00-16.00 Hrs.
 • Amber 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณกุลลดา อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “GWM GLOBAL SOURCING DAY”

Speaker by
Sonklin Ploymee, Senior Executive Investment Advisor Thailand Board of Investment (Welcome Speech)
Mr. Zhange Jiaming, President GWM Thailand
Mr. Colin Zhang, Purchasing Director GWM Thailand & International Purchasing Office South East Asia

 • 25 September 2020
 • 09.30-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงปี 2562-2563 (Overview of the use of IOT technology for trade and various industries during the year 2019-2020)

Speaker by
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทยโอที
คุณนิติ เมฆหมอก, นายกสมาคม สมาคมไทยโอที
คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง, เลขาธิการ สมาคมไทยไอโอที
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณสุทัด ครองชนม์, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที
คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล, อุปนายกสมาคมไทยไอโอที
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์, ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดร.เจษฎา ศิวรักษ์, หัวหน้างานฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที

 • 25 September 2020
 • 10.00-16.30 Hrs.
 • Nile 2

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533อีเมล: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Speaker by
คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล (คุณหนึ่ง) บริษัท BCI
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ (คุณเจน) บริษัท บริด ซิสเท็ม จำกัด
อนุวัฒน์ ชำนาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด
คุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
คุณฉสุภ ตั้งเลิศลอย Krungthep Document Co.,Ltd.

 • 25 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

For more information, please contact K. Prapaporn Tel. 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทักษะแรงงานไทยในยุค Disruptive Technology กับโลกหลังโควิด 19

Speaker by
คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ดร.ฉัตรแก้ว ฮาดระวัง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด โทร. 065 931 3171 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

Speaker by
คุณนิกร ธะนะวงศ์ บริษัท ซีเอชเอส - เอเชีย จำกัด
อ.ประจวบ อังคะนาวิน บริษัทแพนไดร์ฟส จำกัด
คุณธวัชชัย เทียนทองทิพย์ บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณอนุสรา แก้วไชยา โทร. 061 009 8587 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

AI ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม (AI in the Future World and Super AI Engineer program with Industry)

Speaker by
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong)
ผศ.ดร. นริศ หนูหอม (Assistant Professor Dr. Narit Hnoohom)

 • 25 September 2020
 • 13.30-15.00 Hrs.
 • Amber 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคโทร. 086 509 5902 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 8 of 8 conferences

 

 

 

Full information will be available soon