2020 Conference Highlights

Organised by:
Supported by:
Display 21 - 32 of 32 conferences

Lift up Industrial Manpower with Professional Qualification.

Speaker by
คุณปรัชญา เพียสุระ
คุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์
คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์, ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
คุณปติพนธ์ คุ้มภัย, ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
คุณบุญเลิศ ชดช้อย, นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 24 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพิมลชญา ก้อนแก้ว โทร. 064 491 4665 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

lightweight technology: Benefits of Composites.

Speaker by
คุณนรวิทย์ ธนะปุระ, บริษัท RV Connex

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร. 02-713-5033 แฟกซ์. 02-713-5032 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)

Speaker by
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.30 Hrs.
 • ์Nile 3-4

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

Admission Fee: • ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

                       • มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลทั่วไป มีค่าเข้าร่วมสัมมนาเพียง ท่านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

For more information, please contact คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392

อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 • 24 September 2020
 • 13.30-16.30
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

หลักสูตร Less is More

Speaker by
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ, วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • 25 September 2020
 • 09.00-12.00 hrs.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านแรก ฟรี 1 ท่าน

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ท่านละ 800 บาท

-              บุคคลท่ัวไป ท่านละ 1,200 บาท

For more information, please contact คุณจุฑารัตน์ บุตรพรม โทร. 065-2056008 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โอกาสและความท้าท้ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Speaker by
ภก.อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ (MeDIC) กล่าวเปิด
ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มฯ (MeDIC)
ภก.พีรวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)
คุณหัตถชัย สันติเจริญเลิศ กรรมการกลุ่มฯ (MeDIC)
คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
คุณปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)

 • 25 September 2020
 • 09.00-16.00 Hrs.
 • Amber 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณกุลลดา อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “GWM GLOBAL SOURCING DAY”

Speaker by
Sonklin Ploymee, Senior Executive Investment Advisor Thailand Board of Investment (Welcome Speech)
Mr. Zhange Jiaming, President GWM Thailand
Mr. Colin Zhang, Purchasing Director GWM Thailand & International Purchasing Office South East Asia

 • 25 September 2020
 • 09.30-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงปี 2562-2563 (Overview of the use of IOT technology for trade and various industries during the year 2019-2020)

Speaker by
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทยโอที
คุณนิติ เมฆหมอก, นายกสมาคม สมาคมไทยโอที
คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง, เลขาธิการ สมาคมไทยไอโอที
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณสุทัด ครองชนม์, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที
คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล, อุปนายกสมาคมไทยไอโอที
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์, ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดร.เจษฎา ศิวรักษ์, หัวหน้างานฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที

 • 25 September 2020
 • 10.00-16.30 Hrs.
 • Nile 2

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533อีเมล: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Speaker by
คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล (คุณหนึ่ง) บริษัท BCI
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ (คุณเจน) บริษัท บริด ซิสเท็ม จำกัด
อนุวัฒน์ ชำนาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด
คุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
คุณฉสุภ ตั้งเลิศลอย Krungthep Document Co.,Ltd.

 • 25 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

For more information, please contact K. Prapaporn Tel. 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทักษะแรงงานไทยในยุค Disruptive Technology กับโลกหลังโควิด 19

Speaker by
คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ดร.ฉัตรแก้ว ฮาดระวัง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด โทร. 065 931 3171 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

Speaker by
คุณนิกร ธะนะวงศ์ บริษัท ซีเอชเอส - เอเชีย จำกัด
อ.ประจวบ อังคะนาวิน บริษัทแพนไดร์ฟส จำกัด
คุณธวัชชัย เทียนทองทิพย์ บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณอนุสรา แก้วไชยา โทร. 061 009 8587 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

AI ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม (AI in the Future World and Super AI Engineer program with Industry)

Speaker by
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong)
ผศ.ดร. นริศ หนูหอม (Assistant Professor Dr. Narit Hnoohom)

 • 25 September 2020
 • 13.30-15.00 Hrs.
 • Amber 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคโทร. 086 509 5902 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 21 - 32 of 32 conferences
Display 1 - 12 of 12 conferences

INTERMACH Forum

Speaker by
คุณเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย
คุณชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโยโลยี Sumipol Institute of Manufacturing Technology
คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท KMF จำกัด
คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD ผู้ดำเนินรายการ

 • 23 September 2020
 • 08.30 - 12.00 hrs.
 • MR 214-217
Free Seminar

บรรยายภาษาไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี

Speaker by
ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาต

 • 23 September 2020
 • 09.00-12.00
 • MR222-223

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร. 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

แพลทฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน (EECi: Industrial IoT and Data Analytics Platform (IDA))

Speaker by
ผู้บริหารจากศูนย์เทตโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง, ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวทช. (EECi)
ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก,ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้แทนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ผู้แทนจาก Technology providers
ผู้แทนจาก โรงงานนำร่อง
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 • 23 September 2020
 • 09.00-12.00
 • Nile 3-4
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณกิตติ โทร. 083 079 4995 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 14971 (Application of Risk Management to Medical Devices)

Speaker by
นายวันชัย จิรพฤกษ์ภิญโญ ผู้จัดการแผนกอาวุโส และหัวหน้าผู้ประตรวจประเมิน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • 23 September 2020
 • 09.00-12.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอลิชา กองไตร โทร. 02-ุ617-1723 ต่อ 102 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เทคโนโลยีเตาเผาขยะและเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Speaker by
ดร. สมสิทธิ์ มูลสถาน

 • 23 September 2020
 • 09.00-12.00 Hrs.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพลธร เวณุนันท์ Tel. 086 531 3710 หรือ Email: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประจำเดือนกันยายน 2563

 • 23 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • Amber 1-3

บรรยายไทย (Invited Only)

For more information, please contact คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02 286 9166 แฟกซ์. 02 286 9168 หรือ  อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กุญแจสู่ Smart Factory

Speaker by
คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ, ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม (สวทช.)
คุณพงษ์สิทธิ์ มิสา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสาเอ็น จำกัด
คุณธนินท์รัฐ วิฑูรธราพงศ์, Engineering Manager บริษัท Sensornic จำกัด
ดร. ภัทราวดี พลอยกิติกูล, ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (สวทช.)

 • 23 September 2020
 • 13.00-16.00
 • MR220-221
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact K.Surinee Charoenkla Tel. 02 583 9992 ext. 1481 or Email: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Speaker by
คุณนันทภัทร รัตนโสภา, วิทยากร, สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: สรอ.

 • 23 September 2020
 • 13.00-16.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอลิชา กองไตร โทร. 02-ุ617-1723 ต่อ 102 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

มาตรการและบริการบีโอไอ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค New Normal

Speaker by
คุณวริสรา พึ่งทองหล่อ, นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ

 • 23 September 2020
 • 13.00-16.30 Hrs.
 • Bhiraj Hall 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณนิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์ โทร. 02 553 8111 ต่อ 8174 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ตะลุย CLMVI : ตลาดและโอกาสการลงทุน

Speaker by
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
คุณอนุชิต วิทยบูรณานนท์ (เอ็กซิม แบงค์)
คุณคุณดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
คุณวราวุธ มีสายญาติ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมา
คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ดร.กิรณ ลิมปพยอม บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 23 September 2020
 • 13.30 - 17.00 hrs.
 • MR214-MR217

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสรัลลักษณ์ สายสุริยา โทร. 02 553 8336 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

New Normal Purchasing ความท้าทายของงานจัดซื้อหลังโควิด-19 (The New Normal of Purchasing Challenges in post COVID-19)

Speaker by
อาจารย์อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ, นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

 • 23 September 2020
 • 13.30-15.30
 • Nile 3-4
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน Tel. 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ Email: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Speaker by
ดร.จริยา บัวเจริญ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 23 September 2020
 • 13.30-15.45 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร. 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 12 of 12 conferences
Display 1 - 12 of 12 conferences

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

Speaker by
คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล นายกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

 • 24 September 2020
 • 08.30-12.00 hrs.
 • Nile 3-4

บรรยายไทย (Invited Only)

For more information, please contact คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Future Automotive Forum

Speaker by
คุณพะเยาว์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ฝ่ายส่งเสริมการใช้
คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผ้ผูลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณวรากร กติกาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโระคุฮะ จํากัด
ดําเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

 • 24 September 2020
 • 08.30-12.00 hrs.
 • MR211-213
Free Seminar

บรรยายภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

TPM Autonomous Maintenance 7 Steps

Speaker by
คุณอัษฎาวุธ เบญจพร

 • 24 September 2020
 • 08.30-16.00
 • Amber 1-2

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจิตรภาษณ์ บุญเฉลียว โทร. 02-259-9115 แฟกซ์. 02-259-9117 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

หลักการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม

Speaker by
นายคันธพจน์ ศรีสถิตย์
นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

 • 24 September 2020
 • 08.30-16.00
 • MR220-221
Free Seminar

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร  โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การบริหารจัดการน้ำตามแนวทางสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Water Management for Sustainability)

Speaker by
ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา

 • 24 September 2020
 • 09.00-12.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณอลิชา กองไตร Tel. 02 617 1723 ต่อ 102 หรือ Email: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Manufacturing Simulation Technology.

Speaker by
คุณณัฐวุฒิ เอี่ยมอุดมชัย, Welding Technical Support Engineer
คุณแก้ว วงษ์ล้วนงาม, Technical Engineer
คุณสุรเชษฐ์ สันทวีสุข, Technical Engineer

 • 24 September 2020
 • 09.00-12.00
 • Nile 1
Free Seminar

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอันวิดา ทีฆทรัพย์ โทร.02-555-2512 แฟกซ์.02-585-3810 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนาธุรกิจกาแฟสดด้วยงานวิจัยและพัฒนาจากฝีมือคนไทย

Speaker by
คุณจำรัส พานเพียรศิลป์, อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 • 24 September 2020
 • 09.00-16.00 Hrs.
 • Amber 3

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพลธร เวณุนันท์ Tel. 086 531 3710 หรือ Email: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2562

 • 24 September 2020
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR211-213

บรรยายไทย (Invited Only)

For more information, please contact คุณ ศิริวรรณ ไชยวุฒิ โทร. 085 719 2453 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Lift up Industrial Manpower with Professional Qualification.

Speaker by
คุณปรัชญา เพียสุระ
คุณสุรัส ตั้งไพฑูรย์
คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์, ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3
คุณปติพนธ์ คุ้มภัย, ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
คุณบุญเลิศ ชดช้อย, นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 24 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพิมลชญา ก้อนแก้ว โทร. 064 491 4665 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

lightweight technology: Benefits of Composites.

Speaker by
คุณนรวิทย์ ธนะปุระ, บริษัท RV Connex

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.00
 • MR218-219
Free Seminar

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร. 02-713-5033 แฟกซ์. 02-713-5032 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

PQ2 สำหรับกระบวนการหล่อด้วยแรงดันสูง (PQ2 Diagram for High Pressure Die Casting)

Speaker by
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารัมภ์ บุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • 24 September 2020
 • 13.00-16.30 Hrs.
 • ์Nile 3-4

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

Admission Fee: • ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย

                       • มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลทั่วไป มีค่าเข้าร่วมสัมมนาเพียง ท่านละ 900 บาท (รวมอาหารเบรก และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

For more information, please contact คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392

อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 • 24 September 2020
 • 13.30-16.30
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 12 of 12 conferences
Display 1 - 8 of 8 conferences

หลักสูตร Less is More

Speaker by
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ, วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

 • 25 September 2020
 • 09.00-12.00 hrs.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (มีค่าใช้จ่าย)

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านแรก ฟรี 1 ท่าน

-              สมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน ท่านที่ 2 เป็นต้นไป ท่านละ 800 บาท

-              บุคคลท่ัวไป ท่านละ 1,200 บาท

For more information, please contact คุณจุฑารัตน์ บุตรพรม โทร. 065-2056008 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โอกาสและความท้าท้ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Speaker by
ภก.อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ (MeDIC) กล่าวเปิด
ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
คุณนริศชา ต่อสุทธิ์กนก รองประธานกลุ่มฯ (MeDIC)
ภก.พีรวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)
คุณหัตถชัย สันติเจริญเลิศ กรรมการกลุ่มฯ (MeDIC)
คุณอธิพัฒน์ พัฒนเศรษฐพงษ์ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
คุณปริวัตร อัครพิมาน ที่ปรึกษากลุ่มฯ (MeDIC)

 • 25 September 2020
 • 09.00-16.00 Hrs.
 • Amber 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณกุลลดา อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “GWM GLOBAL SOURCING DAY”

Speaker by
Sonklin Ploymee, Senior Executive Investment Advisor Thailand Board of Investment (Welcome Speech)
Mr. Zhange Jiaming, President GWM Thailand
Mr. Colin Zhang, Purchasing Director GWM Thailand & International Purchasing Office South East Asia

 • 25 September 2020
 • 09.30-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย (Invited Only)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงปี 2562-2563 (Overview of the use of IOT technology for trade and various industries during the year 2019-2020)

Speaker by
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์, นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมไทยโอที
คุณนิติ เมฆหมอก, นายกสมาคม สมาคมไทยโอที
คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง, เลขาธิการ สมาคมไทยไอโอที
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม, ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณสุทัด ครองชนม์, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที
คุณวิสันติ์ อาชาเดโชพล, อุปนายกสมาคมไทยไอโอที
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์, ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดร.เจษฎา ศิวรักษ์, หัวหน้างานฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเขมรัฐ โชคมั่งมี, อุปนายก สมาคมไทยไอโอที

 • 25 September 2020
 • 10.00-16.30 Hrs.
 • Nile 2

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092 690 9892 แฟกซ์. 02 743 2533อีเมล: [email protected], [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Speaker by
คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล (คุณหนึ่ง) บริษัท BCI
คุณศิริวรรณ ติรเลิศ (คุณเจน) บริษัท บริด ซิสเท็ม จำกัด
อนุวัฒน์ ชำนาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนามิค อินเทลลิเจ็นซ์ เอเชีย จำกัด
คุณราชิต ไชยรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
คุณฉสุภ ตั้งเลิศลอย Krungthep Document Co.,Ltd.

 • 25 September 2020
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR213

บรรยายไทย

For more information, please contact K. Prapaporn Tel. 086 710 5191 E-mail: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทักษะแรงงานไทยในยุค Disruptive Technology กับโลกหลังโควิด 19

Speaker by
คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ดร.ฉัตรแก้ว ฮาดระวัง, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด โทร. 065 931 3171 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สัมมนาโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

Speaker by
คุณนิกร ธะนะวงศ์ บริษัท ซีเอชเอส - เอเชีย จำกัด
อ.ประจวบ อังคะนาวิน บริษัทแพนไดร์ฟส จำกัด
คุณธวัชชัย เทียนทองทิพย์ บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำกัด

 • 25 September 2020
 • 13.00-16.00 Hrs.
 • Nile 4

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณอนุสรา แก้วไชยา โทร. 061 009 8587 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

AI ในโลกอนาคต และพูดคุยโครงการ Super AI Engineer กับภาคอุตสาหกรรม (AI in the Future World and Super AI Engineer program with Industry)

Speaker by
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (Professor Dr. Thanaruk Theeramunkong)
ผศ.ดร. นริศ หนูหอม (Assistant Professor Dr. Narit Hnoohom)

 • 25 September 2020
 • 13.30-15.00 Hrs.
 • Amber 1

บรรยายไทย

For more information, please contact คุณสุชาธิษณ์ บุนนาคโทร. 086 509 5902 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 8 of 8 conferences

 

 

 

Full information will be available soon