ชาวต่างชาติ (ยกเว้นประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า) ต้องมีวีซ่าก่อนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ผู้ร่วมแสดงงานและผู้เยี่ยมชมงานควรจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้แล้วเสร็จ 1 เดือนก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้จัดงานซึ่งจะพร้อมภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และควรส่งให้กับบริษัท ของคุณโดยแฟกซ์, อีเมล์หรือจดหมายด่วน เมื่อได้รับจดหมายเชิญ ผู้สมัครจะต้องแสดงหนังสือเดินทาง, รูปถ่ายล่าสุด, แบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ไปยังหน่วยงานเพื่อยื่นขอวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่า

สำหรับการปรับปรุงนโยบายการยื่นขอวีซ่าของประเทศอื่นๆ กรุณาเยี่ยมชม http://www.thaiembassy.org