Highlight Conferences

Display 21 - 40 of 63 conferences

Decarbonization of Plastic Industry.

Speaker by
คุณบวร เทียนสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนกพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
คุณไกรศรี ภัณฑ์กิจนิรันดร – ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สังกัดกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร, IRPC

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 09.30 - 11.00 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เจาะลึกการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ร่วมแก้วิกฤต PM 2.5 อย่างยั่งยืน ด้วยมาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

Speaker by
คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ - ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
คุณอิสริยา เฉลิมศรี - นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 10.00 - 12.00 น.
 • MR217
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

How AI deep learning enhanced visual automated inspection.

Speaker by
คุณธนกฤษณ์ จังคพาณิชย์ - Abiz Technology

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 11.00 - 12.30 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เปิดตัว ศูนย์ฝึกอบรม SMC ACADEMY โดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Speaker by
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
คุณปิยวัฒน์ จอมสถาน, หัวหน้าโครงการ SMC ACADEMY ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เนคเทค
คุณกมลทิพย์ เตชนันท์, รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารส่วนงานพัฒนาระบบดิจิตอล
คุณโฆษิต หนูฤทธิ์, Operation Productivity Improvement Manager บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (NPI)
ดร.พรพรหม อธีตนันท์, รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล เนคเทค

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 12.30 - 16.00 น.
 • Silk 1
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Workshop เรื่อง Low Cost Automation Project with Arduino/Raspberry Pi

Speaker by
คุณยุทธศักดิ์ พรมแตง - Business Development Engineer, EEC Automation Park
คุณอุกฤษณ์ ปึงจิตต์วิสุทธิ์ - System Development Engineer, EEC Automation Park

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR216
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในอุตสาหกรรม 5.0 กลไกการสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

Speaker by
คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ จาก Fortinet Thailand
คุณพุทธคุณ พุทธวัฒนากุล ฝ่ายวิชาการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
คุณสุทธิพงษ์ คุรุหงษา ผู้เชี่ยวชาญ GenAI Digital Dialogue
ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร ผู้เชี่ยวชาญจาก The British Standards Institution : bsi
ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR215
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนมาตรฐาน Eco Factory และ Circular Economy

Speaker by
ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Accelerated OEM Machine Simulation to enhancing productivity.

Speaker by
คุณพิทักษ์ สวาสิทธิเชย - Head of OEM Channel
คุณวรรธนัย เรืองเสือ - Sales Engineer

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Planned Maintenance (PM Pillar)

Speaker by
คุณภูรินทร์ คุณมงคล ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR211 - 212
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.30 น.
 • MR214

บรรยายไทย (Invited Only)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Carbon Neutral Ep. 4 ความท้าทายของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Speaker by
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
คุณชญาณี สุวรรณพิมลกุล ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม/รองเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
คุณศรา จงบัญญัติเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท LiB Consulting จำกัด

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.30 น.
 • GH201
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การสอบเทียบความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมัน

Speaker by
ดร.พัชรพล กอกิตรัตนกุล นักมาตรวิทยาชำนาญการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.15 - 16.00 น.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ขั้นตอนการขอการรับรอง ISO/IEC17025

Speaker by
ผศ.ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.15 - 16.00 น.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Step by step กับ Autonomous Maintenance เพื่อมุ่งสู่ Zero Breakdown (AM)

Speaker by
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.30 - 15.30 น.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ตะวันออกกลาง... โอกาสใหม่แห่งความท้าทายและความมั่งคั่ง

Speaker by
คุณปณต บุณยะโหตระ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ
คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานสภาธุรกิจไทย - ตะวันออกกลาง

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 13.30 - 16.00 น.
 • MR217
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

นวัตกรรมจากไต้หวัน ส่งเสริมการรวมระบบEV และ PCB (Taiwan Innovation Driving EV & PCB Integration)

Speaker by
JAMIE CHUNG - Managing Director, TONGTAI Machine & Tool Co.,Ltd.
JACK CHUANG - Vice President, LIEN CHIEH Machinery Co.,Ltd.
FONG CHAN - SYMTEK POWER AUTOMATION TECH CO.,LTD.
KWANDARIN RUNGROJRUDEEKORN – Sales Representative, Palmary Machinery Co.,Ltd.

 • 16 พฤษภาคม 2567
 • 14.00 - 15.30 น.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายจีน-ไทย

Conduct in Chinese with simultaneous Interpretation service (Chinese - Thai)

Supported by:
UBM

แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน (Navigating your way in the Medical Devices industry)

Speaker by
Mr.Jarudej Kunadilok Chairman of MEDIC
Mr. Wijak Rattanasuwan Director of the Division of Innovation and Industrail Technology Development
Assoc. Prof. Jackrit Suthakorn, Phd. Founding Chair, Depertment of Biomedical Engineering
Mr. Sikrit Ungomporn Director of Medical Part & Equipment Cluster, Thai Subcontracting Association
Ms. Laddawan Chodchoy Managing Director, C.C.Autopart Co.,Ltd.
Ms. Wanranchalee Suwanpimolkul - S.K. Polymer Co.,Ltd. (Moderator)

 • 17 พฤษภาคม 2567
 • 08.30 - 12.00 น.
 • MR211 - 212
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Robotics and AI in Future Manufacturing.

Speaker by
Asst. Prof. Supachai Vongbunyong, Ph.D. Director of Institute of Field Robotics (FIBO), KMUTT
Assoc. Prof. Siridech Boonsang. Ph.D. - Acting Dean od Faculty of Information Technology, KMITL
Asst. Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A. - Director of AI Center, Thammasat University
Pornprom Ateetanan, Ph.D. - Deputy Division Director, Strategic Partnership, NECTEC
Kasidit Leelawilailuk - Engineering Manager at PTT RAISE Co.,Ltd., Member of TARA
Wuttichai Visarnkuna - Deputy Director for Academi Service (FIBO), KMUTT

 • 17 พฤษภาคม 2567
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR216
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

แนวคิด Environmental Social Governance (ESG)

Speaker by
คุณภาสพล สาริมาน - บริษัท พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี จำกัด

 • 17 พฤษภาคม 2567
 • 09.00 - 12.00 น.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 21 - 40 of 63 conferences
Display 1 - 3 of 3 conferences

Welding engineer, and inspection toward sustainability.

Speaker by
ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
คุณสุจินันท์ ยิ้มคมขำ
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ (ผู้ดำเนินรายการ)
รศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 18 พฤษภาคม 2567
 • 10.00 - 16.00 น.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทางลัดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

Speaker by
ซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

 • 18 พฤษภาคม 2567
 • 13.00 - 16.00 น.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM

Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมรับแนวทางการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

Speaker by
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และประเมินผล เนคเทค สวทช.
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ - Head of Enterprise Marketing & SME Business Management Section
คุณวรรัฐ สาระสุรีย์ภรณ์ - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สมบูรณ์เซี่ยซันเทค จำกัด

 • 18 พฤษภาคม 2567
 • 13.30 - 16.00 น.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM
Display 1 - 3 of 3 conferences

 

 

 

Data not found at the moment.

 

 

 

 

Data not found at the moment.

 

 

 

 

Data not found at the moment.